Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I download and install html5 player. I have LinuxMint 17.1 and I just installed Firefox 38.0.1

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 179 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Guy Rich

more options

I can't seem to locate an ftp or web site where I can download html5

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Được chỉnh sửa bởi johere vào

more options

Thanks very much. I hope it will work with netflix too. It has been rumored that netflix is now using html5 player.