Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to create a firefox addon using python. Please let me know how this can be achieved

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 100 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Hi Support Team,

I am planning to create a Firefox add-on with the help of python. Please let me know how this can be achieved.

Regards,

Sandeep

Hi Support Team, I am planning to create a Firefox add-on with the help of python. Please let me know how this can be achieved. Regards, Sandeep

Giải pháp được chọn

hello Sandeep, support.mozilla.org is for end-user support only, so we cannot give you guidance for extension development in this venue.

please refer to the resources at https://developer.mozilla.org/en-US/Add-ons or consult mozilla's forum dedicated to addon development at https://forums.mozilla.org/viewforum.php?f=7.

thank you

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello Sandeep, support.mozilla.org is for end-user support only, so we cannot give you guidance for extension development in this venue.

please refer to the resources at https://developer.mozilla.org/en-US/Add-ons or consult mozilla's forum dedicated to addon development at https://forums.mozilla.org/viewforum.php?f=7.

thank you