Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I don't want "help" when typing a URL, i.e., bringing similar bookmarked URLs as an option

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Scribe

more options

When I begin typing a URL into a tab window a list pops up with blue stars on them. I do not want these popups to occur. How do I stop this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, please see -

If your question is resolved by this or another answer, please take a minute to let us know. Thank you.