Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where profile manager stores data for created profiles?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 794 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have multiple Firefox profiles that i created with the profile manager, but i can't find where the profile manager stores the data for the created profiles because even if i delete all firefox files in user data location C:\Users\user\AppData\Local\Mozilla and all firefox data in the registry if i launch the profile manager it still lists all created profiles.

So, where the data for created profiles is stored?

Giải pháp được chọn

hello, this data is stored in subfolders of C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ - Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello, this data is stored in subfolders of C:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ - Profiles - Where Firefox stores your bookmarks, passwords and other user data

more options

Note that the location in AppData\Local\ is used for the disk cache (see about:cache) and some other files like the new tab thumbnails and safe browsing data.