Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changing to a different tabs fails

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

With multiple tabs open....clicking on a different tab results in a few elements of the selected tab to display with the previous tab still displayed and both tabs having the focus on the tab bar. Clicking on the 'previously' viewed tab does nothing. Clicking on a third tab 'unlocks' the other two tabs.

With multiple tabs open....clicking on a different tab results in a few elements of the selected tab to display with the previous tab still displayed and both tabs having the focus on the tab bar. Clicking on the 'previously' viewed tab does nothing. Clicking on a third tab 'unlocks' the other two tabs.