Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

update

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

Well I'm gonna delay any further upgrades till then because i was using that feature for my work on other people;s networks. thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What feature are you referring to?

Also, you are on the Firefox Beta channel, which updates twice a week. If you don't want such frequent updates, I'd suggest Firefox release. You can download it from www.getfirefox.com and just install it. You'll be able to use that instead of Beta.