Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my net page is very slow thougth i have 3-g network connection. i want the sollution please help me

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

my net page is very slow thougth i have 3-g network connection. i want the sollution please help me

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You are using a 3g cellular connection? That's not very fast, LTE is much faster than 3g. You should contact your cell provider and see if there are anyway that you can get higher speed.