Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I install a certificate?

  • 3 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 107487 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bjh894

more options

I need to install / import a certificate in order to access a website for which I have an account. How do I do this? Any help would be greatly appreciated.

Giải pháp được chọn

You can do that in the Certificate Manager.

  • Tools > Options > Advanced > Certificates: View Certificates
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

You can do that in the Certificate Manager.

  • Tools > Options > Advanced > Certificates: View Certificates
more options

bjh894 said

I need to install / import a certificate in order to access a website for which I have an account. How do I do this? Any help would be greatly appreciated.

THANK YOU :-)