Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I try to print it thinks I want to fax. I don't!

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4626 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi joansandrik

more options

Yesterday and today as well when I hit print I get a message about faxing, that my fax isn't set up, etc. I don't have a fax nor do I want one. Why is it doing this instead of printing?

Giải pháp được chọn

Try printing again, but this time notice the "Name:" drop-down menu in the print a page dialogue. Make sure your printer, and not "Fax," is selected.

That should resolve this issue.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try printing again, but this time notice the "Name:" drop-down menu in the print a page dialogue. Make sure your printer, and not "Fax," is selected.

That should resolve this issue.

more options

joansandrik said

Yesterday and today as well when I hit print I get a message about faxing, that my fax isn't set up, etc. I don't have a fax nor do I want one. Why is it doing this instead of printing?

Thank you!!! Not sure how that got changed, but that was the solution.