Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

move a folder from within a folder to a new folder

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Scribe

more options

I accidently put a folder in another folder and I need to move it back out

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, I assume you are referring to bookmarks, in which case you can just drag it to a new location - probably easiest in the sidebar - Ctrl + B will bring it up.

If your question is resolved by this or another answer, please take a minute to let us know. Thank you