Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why do I find duplicate identical passwords and usernames saved for the same website

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

When I view list of passwords and usernames I find "double entries" meaning the same username and password for the same site stored twice. Maybe this is because of the "refresh" (should be called deliberate crash) I did (never again) that resulted in an hour long unscheduled interruption while I scrambled to find the solution to restore settings?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do Not display anything for your own security.

Please look again. Also look at the entry for the web site. You may see something like; www. https. or other things.