Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

when i open mozilla I get a search bar for tikotin

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

On my desktop icon when i open mozilla it pops up a tikotin search bar why

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It's adware (and represents a security risk). Fortunately it's fairly easy to remove.

Just follow the instructions in the first minute of this video. If you have other browsers installed it might be a good idea to make sure that tikotin isn't an issue for them either.

more options

Giải pháp được chọn