Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't finish flashplayer installation

  • 3 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 3614 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi onlyloco1961

more options

plug in checker says i need to update flashplayer. I can download the update and start installing it when it gets to about 50% it asks me to close my browser, which I close foxfire and click the continue button. But it insists that foxfire isn't closed and will not continue the installation. what can I do to get the latest version of flash player installed?

Giải pháp được chọn

You can find the latest Flash player versions for Firefox on this page:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The Firefox process was probably "hung" - check the Processes tab in the Task Manager to verify that Firefox is completely closed when that happens.

The best thing to do is to close Firefox before you start the Flash installation procedure, as Adobe tells you to do - their requirement, not Firefox.

more options

Giải pháp được chọn

You can find the latest Flash player versions for Firefox on this page:

more options

Thank you for your suggestions. I did try having foxfire shut down before the installation started, but that did not seem to change the problem I was having, but did not know that I should check the task manager to make sure it was completely shut down, but will keep that in mind next time that happens (if it does). Many thanks!!!