Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Very slow and crashes all the time and is constantly unresponsive.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?

While in Safe Mode,

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP in front of the numbers, click it and select Submit.

Using your mouse, mark the most resent 7 - 10 crash reports, and copy them. Now go to the reply box below and paste them in.