Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After automatic upgrade to Firefox 38.0 Trusteer Rapport no longer works. Therefore I would like to downgrade to Firefox 37.

  • 3 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 673 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Notknow

more options

Trusteer Rapport tells me they now support Firefox 37. I am no computer whiz-kid and do not dare to just download the 37 version without guidance of somebody more experienced. I would greatly appreciate the help of a patient "tutor". I am running Windows Vista.

Thanks in advance

Giải pháp được chọn

Firefox 38 is the beta version of Firefox, so many add-ons won't work properly on it. if you don't care to help test beta versions, it's easy to switch to the regular release of Firefox. Just go to https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ and download the correct language.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox 38 is the beta version of Firefox, so many add-ons won't work properly on it. if you don't care to help test beta versions, it's easy to switch to the regular release of Firefox. Just go to https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/ and download the correct language.

more options

Notknow said

Trusteer Rapport tells me they now support Firefox 37. I am no computer whiz-kid and do not dare to just download the 37 version without guidance of somebody more experienced. I would greatly appreciate the help of a patient "tutor". I am running Windows Vista. Thanks in advance
more options

Thank you very much. Downgraded successfully! Trusteer Rapport is back!