Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to install Oxford Advanced Learner's Dictionary in my laptop but each time i tried, I received an error message "nspr4.dll in missing". Any solution?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rahuldecoded

more options

I want to install Oxford Advanced Learner's Dictionary in my laptop but each time i tried, I received an error message "nspr4.dll in missing". What should I do to solve this problem as I am desparate to install it because I need it very much.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Nspr4.dll error message might appear while using or installing certain programs. Nspr4.dll error are caused by situations that lead to the removal or corruption of the nspr.dll files and in some cases , nspr4.dll error could also indicate a registry problem

follow the following steps. 1. Download nspr4.dll flie from a reliable source 2.open thee file location of program(eg. C:\Program Files\Oxford Dictionary) 3.Drag the downloaded nspr4.dll file to the above file location 4.Now Launch the program

Thank You

Give it a LIKE