Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't pause blocking on ghostery with FF 38.0 on Mac

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

After installing FF v38.0 on my macbook pro, I am no longer able to pause blocking or whitelist a site. When I press the pause button then reload the page the pause is removed and all of the trackers are still blocked. This function worked in prior versions. What happened?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi bcalvin926, Version 38 is still being developed, however since you got a head start please also contact the developer of the Ghostery add on from the addons.mozilla.org page.