Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

On the box model the text indicating content, padding etc is white. It is completely illegible.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

When you inspect a element and go to the box model and hover/click on the different regions of the box model it shows what region the color indicates, for example content, padding,border etc. In Firefox 37.0.1 the text which show the name of the region is White, it is completely illegible and impossible to read. Why would you make the text white? Please revert the change.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to see if there was an option that was changed in the tool:

Else please contact stackoverflow.com and tag mdn, there is a dedicated team for more information.