Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Coupon.com printer plug in does not work.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

I haven't used coupon.com in a while and, although the plug in shows in the list, the printer does not work. I have reloaded the printer and upgraded Firefox to 37.0.1, but still it doesn't work. Prior to reloading the printer, it would just say "printing coupons" forever and never print. After re-loading it, the button doesn't work at all. It does, however work in IE.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

"although the plug in shows in the list, the printer does not work" which plugin?