Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i want it to start on one site ,and all controls disabled,so that the user can not go to other sites,or to cluse the browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

I want to disable / hide ,the top line ,see picture and I start it with a command line, when the pc startet

Søren jensen slj@Grontmij.dk

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please see the Mozilla Developer Network for more information about customizing xul, however please take note of the rules around distributing a modified Firefox.

Where to go for developer support