Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Download Firefox latest version programaticaly

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 75 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

We need to download Firefox latest version programatically but don't want to hard code the file name of Firefox. Is there any way/RSS feed which will provide me always latest Firefox version file name.

Ex. http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/36.0/win32/en-US/Firefox%20Setup%2036.0.exe

Here we don't want to hard code Firefox%20Setup%2036.0.exe

Tất cả các câu trả lời (1)

more options