Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My old themes dont work with this version of FF.

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 53 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Over the past few FF Upgrades the number of themes available has drastically dwindled and now the majority of my saved themes say "not compatible with this version of FF" ................. Whyzat?

Giải pháp được chọn

You are using a beta pre-release version and not the current stable release. Using a beta version lessens your chances of having complete (full) themes compatible because the next release might use toolbar buttons that weren't used in the current release and a theme needs to include icons of all toolbar buttons in order to work properly and be compatible.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You are using a beta pre-release version and not the current stable release. Using a beta version lessens your chances of having complete (full) themes compatible because the next release might use toolbar buttons that weren't used in the current release and a theme needs to include icons of all toolbar buttons in order to work properly and be compatible.