Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cant view 60fps youtube videos

  • Không có trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
more options

They play fine in chrome, and I have tried both with the current release of firefox and the beta. the about:config option :"media.mediasource.enabled" is set to true in both of these tests. still no 60fps option