Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox on MAC but some use of Yaoo Toolbar, YT. YT often gets wiped out.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Using Yahoo running on Firefox I have a secondary Yahoo Toolbar. Recently it has very often gotten wiped out. When the Firefox is refreshed for instance. More lately Yahoo toolbar reverts to the default without my additions after some boot ups.

Giải pháp được chọn

HI DonA32, Firefox refresh does remove toolbars.

You mentioned, "More lately Yahoo toolbar reverts to the default without my additions after some boot ups. "

After a refresh, add ons can be added back from the Old Firefox Data Folder on the Desktop: Back up and restore information in Firefox profiles

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

HI DonA32, Firefox refresh does remove toolbars.

You mentioned, "More lately Yahoo toolbar reverts to the default without my additions after some boot ups. "

After a refresh, add ons can be added back from the Old Firefox Data Folder on the Desktop: Back up and restore information in Firefox profiles