Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

plugins and new version 36.0.4

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 158 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I just upgraded today to V36.0.4 and the plugin (LegaSuite Printer) that I need for 2 web applications that my office uses is no longer available with the new version. I get the following message: a plugin is needed to display this content. I have tried searching for the LegaSuite printer plugin in the add ons area but it is not found. I tried to revert back to the older version of Firefox but the plugin is still not available. The employees who have not upgraded to the new version are still able to print from the web applications. Any suggestions on how to get LegaSuite back or another equivalent plugin?

Giải pháp được chọn

Have you checked with LegaSuite web support?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Have you checked with LegaSuite web support?