Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to manage bookmarks

  • 3 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 25371 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi IreenAIY

more options

I have a load of unsorted bookmarks which I wish to move to the various bookmark folders. In earlier versions of Firefox there was the provision to right click on the bookmark which then generated a screen with the options of editing the bookmark name and the provision to 'move' bookmark to selected folder. How does one go about this in the latest version of Firefox. or am missing the obvious

Giải pháp được chọn

Hi

I think that this article (link) may help you. It will walk you through some of the inbuilt bookmark management tools in Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

I think that this article (link) may help you. It will walk you through some of the inbuilt bookmark management tools in Firefox.

more options

many thanks, works a treat. simple when you know how. Again Thhanks

more options

Thanks for the link. Exactly what I needed to know. Thanks.