Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I sent a mail to some one by mistake just now. How can I recall a message if the person has not read it yet?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 97 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

I sent a mail to some one by mistake just now. How can I recall a message if the person has not read it yet?

Giải pháp được chọn

hello sanjaykaul, that won't be possible - once an email leaves your mail server it is no longer under your control.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

hello sanjaykaul, that won't be possible - once an email leaves your mail server it is no longer under your control.