Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I keep getting a pop-up box, says "enter your network P/W" and the user name & P/W slots are filled in -- but when I click "accept" it doesn't accept and the P

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

and the pop-up box re-appears again. I don't recall what P/W I set up years ago.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Look at the top right of the message box. What does it say?


Start Firefox in Safe Mode {web Link} by holding down the <Shift>
(Mac Options)
key, and then starting Firefox. Is the problem still there?


Start your Computer in safe mode with networking. Then start Firefox. Try Safe web sites.

Starting The Computer In Safe Mode;
Free Online Encyclopedia

more options

This issue can be caused by corrupted cookies or cookies that are blocked.