Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I re-enable Videos on a site ? (I accidently disabled them)

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

When I was visiting a site I accidently clicked on the option that said something like 'Do not play embedded Videos from this site'. I cannot find where to turn the embedded video playing back on again.

I have looked in about:permissions and there is nothing about embedded video playing there and no related cookies either.

thanks for any assistance

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please update to the most recent version of Firefox:

However, it is possible to clear any cookies for an individual site: