Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My Bookmarks Aren't Synced From My Cell To My Laptop

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

I am logged in under my E-Mail on both my laptop and my cell phone. My bookmarks from my Laptop do not show up in my cell phone, and some bookmarks from my cell phone I added today do not show up on my laptop!

What's the deal??

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Boris-V1.2, There are two common errors to check:

  1. On the mobile device, make sure in the listed of attached accounts that there are no warnings about Auto-Sync
  2. Is Bookmarks unchecked in the sync settings?

To troubleshoot, connect the account to both devices and select Tools > Sync Now on the Desktop and tap on Sync now on the device.

After the sync, do you see the bookmarks in the Mobile Bookmarks folder or Desktop bookmarks folder?