Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Syncing PC to Samsung Galaxy Note 3

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Richcougar

more options

I have set up my Firefox account, no "codes" or verification have been sent to me. There is no option to "Set up sync" on my Firefox PC Menu. There is no otion to "set up sync" on my Firefox app on android. When I access my Firefox account the only otions are to change password or to delete account? How do I progress? Thanks, Rich.

Giải pháp được chọn

The verification is sent after you signed up. Since the account is already attached, there is nothing more that needs to be done. If it does not sync, please check the sync options to see if it is saying that Auto-Sync needs to be turned on.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The verification is sent after you signed up. Since the account is already attached, there is nothing more that needs to be done. If it does not sync, please check the sync options to see if it is saying that Auto-Sync needs to be turned on.

more options

Richcougar said

I have set up my Firefox account, no "codes" or verification have been sent to me. There is no option to "Set up sync" on my Firefox PC Menu. There is no otion to "set up sync" on my Firefox app on android. When I access my Firefox account the only otions are to change password or to delete account? How do I progress? Thanks, Rich.

Thanks, sync now turned on and working.

Rich.