Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Printer Error Message using Awesome Screenshots

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jon Gregory

more options

I have added the Extension "Awesome Screenshots" to Firefox as I need to capture web pages in my job. But every time I try to Print, either using File Print or the tool bar/menu, I can't print and get this error message: Printer Error ! There was an unexpected problem while printing. I have no problem printing Awesome Screenshots from Chrome or Safari, so it has to be a Firefox issue. Please Help!?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

BJSnaz said

I have added the Extension "Awesome Screenshots" to Firefox as I need to capture web pages in my job. But every time I try to Print, either using File Print or the tool bar/menu, I can't print and get this error message: Printer Error ! There was an unexpected problem while printing. I have no problem printing Awesome Screenshots from Chrome or Safari, so it has to be a Firefox issue. Please Help!?

Try using cmnd option 4 instead. That takes screenshots and posts them to your desktop. You can just delete the extension Awesome Screenshots, or disable it while trying out cmnd opt. 4.