Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

'unknown paper size custom size 1' whenever I invoke printing

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi RandomTroll

more options

Firefox returns many 'Gtk-WARNING **: Unknown paper size Custom Size 1' messages whenever I do anything that seems to make Firefox think I'm going to print; actually trying to print isn't necessary.

I have no printer; I use printing to capture a page as a PDF. Because Firefox cuts the pages in the middle of images I have a custom size, 200 lines long (the longest acrobat handles) to minimize (usually eliminate) page breaks. It works: I get pages that long. This warning message merely annoys me. Page length doesn't matter: I get the same complaint when I make Custom Size 1 8.5x11

I suspect that the real problem is some service Firefox calls doesn't recognize non-standard page sizes and that Firefox doesn't use that service for my purposes so it doesn't matter.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I would recommend resetting the printer settings in Firefox anyway: Fix printing problems in Firefox

more options

I don't have to reset all my printer settings to eliminate this warning; I only have to not-use Custom Size 1.

Được chỉnh sửa bởi RandomTroll vào