Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

youtube full screen issues

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Frank_Martin

more options

Hi, I got a problem on youtube full screen problem or some other flash player didn't go into full screen. What I meant here is, my problem when clicking the full screen button, the player would also switch my firefox into full screen mode and the video/flash player still bound inside the firefox full screen mode. It's like you switch firefox into full screen mode, then you stretch/zoom the video to fit the whole viewing area.

Is there any way to fix this annoying problem?

Hi, I got a problem on youtube full screen problem or some other flash player didn't go into full screen. What I meant here is, my problem when clicking the full screen button, the player would also switch my firefox into full screen mode and the video/flash player still bound inside the firefox full screen mode. It's like you switch firefox into full screen mode, then you stretch/zoom the video to fit the whole viewing area. Is there any way to fix this annoying problem?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, Do you have Java Enabled, Do you use Adblock plus or something similar? Java Should Be disabled and Adblock should on in the Extensions.