Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since installing FF36beta in Win 10, saving pictures has problem

  • 2 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 225 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Saad Shamsaee

more options

Hi,

Since installing FF36beta, saving pictures has problem, so when i select folder and click save, it will goes to saving but not saves and all time show "Unknown time remaining" and progress not done. but when i close Firefox, on next running after a moment the picture will saves. i has searched to find answer for fixing it, clearing download history, disabling download manager addons, but don't fixed.

i use windows 10 and since i installed windows 10, my browser been FF 36 beta +updates.

Giải pháp được chọn

the problem has been fixed in FF 36 beta 10

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Windows 10 is still in beta. Currently Firefox is still being updated to be compatible with Windows 8. In the mean time please file report the issue in bugzilla.mozilla.org.

more options

Giải pháp được chọn

the problem has been fixed in FF 36 beta 10