Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I insert an image with my signature but without URL?

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Although there are several Firefox users in my unit with the same version of Zimbra, some have an "insert image" but mine and some others have only "insert image URL" in the signature area. the people with the insert image icon have no problems adding a company logo but I cannot.

Thanks for any help.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Is that Comcast web-mail with Zimbra?

If so, are you using HTML format or Text format when composing emails? Look in Email Preferences to see that setting under Composing to see.

more options

BTW, that really isn't a Firefox support issue.