Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

No plugins appear on Plugin Check page on Mac

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Pocketsidewalk

more options

I'm running Firefox 35.0.1 on a MacBook running OSX Yosemite. I open the Add-ons Manager, navigate to Plugins, and click "Check to see if your plugins are up to date". This takes me to the Plugin Check page. However, none of my plugins are listed on that page. I use Firefox as my primary browser and mainly work on Windows machines. I'm new to Mac, so perhaps that's the problem.

Any suggestions, tips, or other help would be appreciated.

Thanks in advance!

Giải pháp được chọn

hello Pocketsidewalk, this has been a server-side bug during the last few hours - it has been fixed by the mozilla webops team in the meanwhile, so you should see results again on https://www.mozilla.org/plugincheck! sorry for the inconvenience...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hello Pocketsidewalk, this has been a server-side bug during the last few hours - it has been fixed by the mozilla webops team in the meanwhile, so you should see results again on https://www.mozilla.org/plugincheck! sorry for the inconvenience...

more options

philipp said

hello Pocketsidewalk, this has been a server-side bug during the last few hours - it has been fixed by the mozilla webops team in the meanwhile, so you should see results again on https://www.mozilla.org/plugincheck! sorry for the inconvenience...

Sure enough! Plugin checker is behaving normally. Thanks!