Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When Firefox crashes I get the Crashed Warning in Russian even though my settings are set to UK English. Anyone got any ideas?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have got FF installed and when it crashes the Crash Reporter comes up in Russian. I have got he settings correct for English after checking how to check for this.

Anyone had the same problem? or now how to fix it?

Thanks

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello grahamjohnston, try a Refresh Firefox and check it again.

thank you

more options

You may be seeing this bug.

  • bug 1115892 - Crash reporter appears in a different language (Greek [el]) than Firefox and OS X (British English, [en-GB])