Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

retrieving bookmarks

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

My last PC's harddrive damaged bought new pc with Windows 8.1 onboard setup firefox now lost all my bookmarks how do I retreive them.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Do you have any backups of your bookmarks? Although that damaged hard drive wouldn't allow the old computer to work, do you still have the hard drive? If so, you might be able to access the data on that hard drive to recover your bookmarks.