Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can I edit the hostname for my password file?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

One of the sites I visit frequently is a news and social media monitoring app, and they have structured their URL naming convention as https://xxxxx.app.company.com/, where xxxxx shows the version of the app you are using.

Is there a way to edit the hostname in that file, so that as the updates occur, I can simply pop the new URL in where the old one was?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hi roush816, you could use this addon which provides editing options for saved passwords: https://addons.mozilla.org/firefox/addon/saved-password-editor/