Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I save files to particular folders on my computer?

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi LostGod

more options

Mozilla just did some kind of an upgrade and I've lost the option to save files to anything but my downloads folder.

How do I "right click" and save files to specific areas or folders in my computer. I don't like having to open the download folder and drag the files to where I want them to be.

Thanks!!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Go to Options General>Downloads> Toggle Always ask me where to save files.