Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can you please add Sinhala language to your browser.. We Sri Lankans really love firefox and most of our people using it. contact me, sadahamrc@gmail.com

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

We need our mother language Sinhala into firefox web browser. Majority of our people using firefox. So please add our language into your web browser. Today google, facebook, microsoft support for our language. So we need it into the firefox

i can help you to do this

thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello sadaham, localiszing firefox is a community effort - if you want to help in this regard, please get in touch with other sri lankan contributors: https://wiki.mozilla.org/L10n:Teams:si https://wiki.mozilla.org/L10n:Localization_Process

apart from that, firefox is already available in sinhala: https://www.mozilla.org/firefox/all/?q=sinhala