Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How the hell do you know how many messages I have on Facebook?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2901 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I decided to check on the "tiles," about which I knew nothing before now. Today, I noticed that Firefox knows exactly the number of messages I have at Facebook. If my collected data is in the aggregate, without any identifying information, how the hell do you know this? Opting out now, but I am very surprised to learn this.

Giải pháp được chọn

This is because Facebook puts the number of messages in the title bar. Firefox simply copies that information every time you access facebook and updates the tile. It isn't sent to Mozilla, and it's just saved on your local computer. There is no privacy breach going on here :)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

This is because Facebook puts the number of messages in the title bar. Firefox simply copies that information every time you access facebook and updates the tile. It isn't sent to Mozilla, and it's just saved on your local computer. There is no privacy breach going on here :)