Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

sync does not sync anything

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

i have re installed win 7 in my laptop but given different name this time and downloaded firefox. I then signed in to sync. All seemed ok and the message popped up that it would syn momentarily. It does not sync anything. but in syn option i can see firefox connected to my account.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Give it a few hours for the initial Sync to be completed.