Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot use cursor keys to adjust display etc. on sites such as Iplayer & youtube nor close windows using cursor keys, why?!?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm using Windows 7 32bit & cursor buttons in the corners of online windows will not work. I'm unable to close, move or adjust size of the windows. I'm also unable to skip forward through a video on youtube or Iplayer nor maximise or adjust the size of the window. I've blocked popups & tracking on initial setup of firefox & am using AdBlock plus though disabling that has'nt helped.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem.

  • Switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance
  • Do NOT click the Reset button on the Safe Mode start window

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.