Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Downloadhelper won't download certain videos

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9702 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Iamafish

more options

It works on most videos but there are several that won't download properly. Whenever I try it says "0 bytes" and the video won't play with Media Player, Realplayer, or any other program. Does anyone know how to fix this or another Firefox addon for me to try? I also tried downloading the videos with Realplayer's download too but that won't work either.

Giải pháp được chọn

Downloadhelper is a great program. But there are some sites where it does not work. When you find such a site, download another way.

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web link} (There’s a lot of good stuff here) and search for Download Managers.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Downloadhelper is a great program. But there are some sites where it does not work. When you find such a site, download another way.

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web link} (There’s a lot of good stuff here) and search for Download Managers.

more options

I used FlashGot and it worked fine. Thanks for your help. :)