Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I get my tabs back? Mozilla Firefox closed them and i cant get them back.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

I had about 3 windows open with MANY tabs opened so I would not forget what I had to do,sadly they got closed and they did not appear back. I cannot get them back. Help. Get rid of viruses for Mozilla Firefox,my computer gained a virus again. Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can try History: "Recent Tabs" or if you are in a new session: History > Restore Previous Session