Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to install and extension globally

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am an it admin and want to install an extension globally, but placing the .xpi file in C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\ or C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins and restarting the browser does not prompt to install the plugin. I noticed that the cli tags have been depreciated so i did not give that a shot. The computers are windows 7 64 bit and firefox version is 35.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I've called the big guys to help you. Good luck.

more options

See:

Did you rename the xpi file to the ID ({id}.xpi or email.xpi) as defined via the install.rdf file?