Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Flash continually crashes on Macbook Pro after troubleshooting

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guigs

more options

Flash is up to date (v. 16) and FF is v.35 Even after unchecking Accelerate - and trying in Safe Mode, flash still crashes each time a page loads with a video or ad that uses flash.

I am on an older v of OS X 10.8.5

Here are most recent reports:

bp-9ece670e-f1f5-47e5-9778-ead242150123 1/23/15 8:56 AM bp-af1bb8dc-907b-4f58-9d8b-8f8d72150123 1/23/15 8:55 AM bp-6abc13e7-0b44-4dbc-9975-eee432150123 1/23/15 8:50 AM bp-793ecdca-d17d-4e16-8783-f24822150123 1/23/15 8:42 AM bp-ebee767f-31fb-4cd4-a424-6f5fb2150123 1/23/15 8:40 AM bp-32c9ea41-56aa-4b56-991e-3dd072150123 1/23/15 8:37 AM bp-46d89e03-46c2-4d05-b80f-24e902150123 1/23/15 8:35 AM bp-867552f1-54d2-411e-9348-ec23c2150123 1/22/15 9:37 PM

Tất cả các câu trả lời (1)

more options