Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Flash player on Firefox Win10

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

Hello... I installed Win 10 Tech preview yesterday and re-installed Firefox as i find it the best browser. I now have a problem of not being able to watch videos within web content. It asks to install Flash but when you click on link for download, it is empty. Any help or ideas on how to overcome this issue? Many Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hello, windows 10 is in a early beta stage at the moment. third-party software like flash (& firefox) might not support it yet... http://www.adobe.com/products/flashplayer/tech-specs.html